The Cloud Provider

The Cloud Provider
 • Pražská 483, 397 01 Písek
 1. Účel
  1. Účelem tohoto dokumentu je zejména deklarovat zásady Společnosti týkající se ochrany osobních údajů a informovat fyzické osoby o informacích souvisejících s ochranou osobních údajů, na něž mají dle právních předpisů nárok, nebo které by mohly být předmětem jejich zájmu.
 2. Působnost
  1. Zásady se vztahují na každý případ zpracování osobních údajů, které jsou ve Společnosti prováděny a každý Pracovník Společnosti je povinen se těmito zásadami při zpracování osobních údajů nebo při plnění jiných povinností vyplývajících z předpisů na ochranu osobních údajů řídit.
 3. Termíny, definice a zkratky

  V této směrnici mají níže uvedené pojmy následující význam:

  1. Dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud zákon či jiný předpis stejné nebo vyšší právní síly nestanoví, že Dozorovým úřadem bude jiný subjekt;
  2. GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
  3. Osobní údaj – jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
  4. Pracovník – je každá osoba, včetně právnických osob, která pro společnost vykonává jakoukoliv činnost, zejména zaměstnanec, fyzické osoby pracující pro Společnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, externí spolupracovník, dodavatel apod.;
  5. Společnost – je obchodní společnost The Cloud Provider s.r.o., se sídlem Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČO: 093 21 900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spis. zn. C, vložka 30091.
  6. Subjekt údajů – každá fyzická osoba, včetně osob samostatně výdělečně činných;
  7. Zpracování osobních údajů – je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 4. Osobní údaje, jejich shromažďování a zpracování
  1. Obecně lze konstatovat, že Společnost zpracovává osobní údaje, které jí poskytnou sami subjekty údajů, případně které jsou jí poskytnuty jejím smluvním partnerem za účelem splnění jejích smluvních povinností.
  2. Společnost se zavazuje, že osobní údaje bude zpracovávat k účelu, pro který byly osobní údaje poskytnuty, a to v rozsahu, který je pro takovýto účel nezbytný.
  3. Osobní údaje poskytnuté Společnosti bude zpracovávat pouze Společnost; za účelem splnění smluvních nebo zákonných povinností však může Společnost předat osobní údaje svým dodavatelům, to však pouze za předpokladu, že s takovým dodavatelem uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, kterou se každý dodavatel zaváže k ochraně osobních údajů na stejné nebo vyšší úrovni, ke které se zavazuje sama Společnost. Osobní údaje mohou být předány zejména externí účetním a daňovým poradcům, externím advokátním kancelářím, zpracovatelům, kteří poskytují Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejich obchodními partnery
  4. Pracovníci Společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, se kterými se v průběhu výkonu práce seznámí s tím, že povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení jejich pracovního nebo jiného poměru se Společnosti
  5. Společnost bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění povinností, případně po dobu, po kterou bude trvat souhlas se zasíláním marketingových sdělení, resp. dokud subjekt údajů neodmítne zasílání dalších marketingových sdělení.
 5. Účel zpracování osobních údajů a marketing
  1. Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů nejčastěji za účelem splnění svých smluvních povinností nebo pro efektivní komunikaci se subjekty údajů, případně Společnost zpracovává osobní údaje za účelem, pro který subjekty údajů vyslovili souhlas.
  2. Společnost zpracovává osobní údaje též za účelem tzv. omezeného přímého marketingu, což znamená, že Společnost je ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna svým klientům zasílat obchodní sdělení, která souvisí se zbožím nebo službami, které si zákazník již od Společnosti objednal.
  3. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout, a to buď přímým odkazem, který naleznete v těle takové marketingové e-mailové zprávy, případně zasláním předmětné žádosti na e-mailovou adresu info@tcpro.cz.
 6. Práva subjektů údajů

  Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům;
  2. právo na opravu;
  3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  4. právo na omezení zpracování údajů;
  5. právo vznést námitku proti zpracování; a
  6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

  Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu.

  Ad 6.1.
  Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, nebo na e-mailové adrese info@tcpro.cz
  Ad 6.2.
  Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  Ad 6.3.
  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  Ad 6.4.
  Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  Ad 6.5.
  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
  Ad 6.6.
  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  Ad 6.7.
  Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Copyright @2021 The Cloud Provider. Všechna práva vyhrazena